Home > Board of Student cell

Board of Student cell


महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ५६ (२) (क) विद्यार्थी विकास कक्ष.

अ. क्र

नाव

पदनाम 

मा. डॉ. संतोष परचुरे

अध्यक्ष

मा. डॉ. संजय ढोले

सदस्य

मा. डॉ. सदानंद भोसले

सदस्य

मा. डॉ. अभिजीत कुलकर्णी

सदस्य

मा. डॉ. अनघा तांबे

सदस्य

मा. डॉ. नवनाथ तुपे

सदस्य

मा. डॉ. सुभाष केंद्रे

सदस्य

मा. डॉ.चंद्राणी चटर्जी

सदस्य

रिक्त, अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद (पदसिद्ध सदस्य )

सदस्य

१०

रिक्त, अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद (पदसिद्ध सदस्य )

सदस्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2010- Savitribai Phule Pune University. All Rights Reserved.