Students Council
Student Council Committees 2018-19.

ACADEMICS

Members

Year

Prof. Smita Zinjarde Director
Balram Rajendra Sem I
Khyati Mohabey Sem III
Karthik Shrinivasan Sem V
Naeem Shaikh Sem VII
Mridulla Bhalla Sem IX

Management

Members

Year

Prof. Ameeta Ravikumar Faculty
Sarang Chafle Sem I
Sakshi Kor Sem III
Manasi Chavan Sem V
Natasha Kelkar Sem VII
Surhud Sant Sem IX

Sports

Members

Year

Dr. Shadab Ahmad Faculty
Kedar Sakhare Sem I
Vrundika Keluskar Sem III
Varun Ravishankar Sem V
Akash Rasal Sem VII
Vishal Pandey Sem IX

Cultural

Members

Year

Dr. Geetanjali Tomar Faculty
Snehal Murumkar Sem I
Vedangi Hayatnagarkar Sem III
Shantanu Madiwale Sem V
Anoushka Dasgupta Sem VII
Vallari Ghanekar Sem IX

Social

Members

Year

Dr. Vaijayanti Tamhane Faculty
Vinay V Sem I
Riddhi Chaudhari Sem III
Mitesh Khisti Sem V
Aniket Kandalkar Sem VII
Nikita Shah Sem IX

Science Club

Members

Year

Dr. Tuli Dey Faculty
Aditya Pradhan Sem I
Sakshi Chakave Sem I
Khyati Mohabey Sem III
Dhanshree Deore Sem V
Naeem Shaikh Sem VII
Nachiket Pathak Sem VII

Science Magzine - Editorial Board

Members

Year

Dr. Tuli Dey Faculty
Akshay Kane
Bhavya Manoj
Sem I
Dhruv Shahane
Austin Fernandes
Sem III
Varun Ravishankar
hantanu Madiwale
Sem V
Anoushka Dasgupta
Naeem Shaikh
Sem VII
Prachi Abhang
Rutuja Deshpande
Sem IX

Web Designing

Members

Year

Dr. Rakesh Joshi Faculty
Sarang Chakve Sem I
Austin Fernandes Sem III
Mitesh Khisti Sem V
Nachiket Pathak Sem VII

 


Copyright © 2010-11 University of Pune. All Rights Reserved.