Batch 07
 • Manisha Bindlish
 • Ayush Chauhan
 • Rahul B. Gujarathi
 • Vikram B. Jadhav
 • Mangesh M. Kapile
 • Nayan Kasera
 • Rahul Kashyap
 • Kanishka Khaitan
 • Jaskaran Singh Khurana
 • Rohit Khurd
 • Parmeet Singh Kohli
 • Kulkarni G.S
 • Amresh Kumar
 • Nirvay Kumar
 • Sandeep John Linda
 • James C. Lobo
 • Amol Malthankar
 • Abhijit Y. Mane
 • Akash M. Suhash
 • Akshay S. Mhetre
 • Vinay V. Nagare
 • Sachin M. Pathare
 • Dnyaneshwar A. Patil
 • Mrunalini A. Patil
 • Chandan K. Prasad
 • Varun V. Sadavarte
 • Ajit S. Sonawane
 • Amit N. Supe
 • Nilesh B. Tembhre
 • Vijay M. Thakre
 • Priya R. Wagh
 • Mangesh M. Medhekar
 • Tapas Sharma