Batch 05
 • Afsaneh Keivani
 • Amardeep S. Nagarkar
 • Anil Kumar Bohare
 • Ankur Mehrotra
 • Atul Krishna
 • Ayan Sen
 • Bhushan Ananda Patil
 • Devranjan Kumar
 • Dhananjay Shivaji Randhavan
 • Dnyaneshwar Gangaramji Ghuge
 • Dnyaneshwar Pawar
 • Gautam Kumar
 • Jeevan Vishwas Ladhe
 • Kirankumar Gajanan Kapure
 • Neeraj Chopra
 • Niranjan C. More
 • Pankaj Patil
 • Rahul Kaura
 • Sandip Mehetre
 • Sanjay Mishra
 • Sanjay Kumbhar
 • Sanjeeb Kumar Sharma
 • Shambhu Kumar
 • Srabasti Chattopadhyay
 • Sucheta Chakraborty
 • Varsha Hirve
 • Vinay Suryavanshi
 • Vivek Bhardwaj
 • Bhojane Ajit
 • Anil Awasare